Toyota Prius “The Chase”.

Ryan Thompson for Toyota.